fbpx

Política de privadesa

La utilització dels llocs web de FUNDACIÓ ESCOLES FAMILIARS RURALS DEL PENEDÉS / PROEDUCA (CAMP JOLIU) i el facilitar les dades personals, s’entén, a tots el efectes, com la lectura, comprensió i acceptació de tots els termes relacionats amb la Política de Privadesa i Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Responsable del tractament de dades personals

Denominació social                FUNDACIÓ ESCOLES FAMILIARS RURALS DELS PENEDES - PROEDUCA

                                                  (en endavant, CAMP JOLIU o la Fundació)

NIF                                            G-43573450

Adreça                                      Carretera N-340, Km 1202, 43720 L’Arboç, Tarragona

Telèfon                                     34+ 97.767.01.02

Delegat Protecció de Dades    Victor Rosselló (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

En relació a la normativa aplicable

Aquesta Política de Privadesa i Protecció de Dades es troba feta en base al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPD i a normativa que li sigui d’aplicació.

 

En relació a la finalitat de la recollida i tractament de dades de caràcter personal

La següent Política de Privadesa i Protecció de Dades estableix els termes en que la Fundació tractarà les dades de caràcter personal; incloent qualsevol dada personal (entesa com el nom, cognoms, DN/NIF/NIE o passaport, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic o altres) recollida a través del lloc web al que es pot accedir mitjançant les següents adreces:

 • https:/www.campjoliuplus.com
 • https:/www.campjoliuplus.cat
 • https:/www.campjoliuplus.es
 • https:/www.escoladelleurecj.com

així com qualsevol altra dada que es reculli i tracti en desenvolupament de l’activitat docent i orientadora i de les finalitats fundacionals.

Menors

Els menors de 14 anys no podran facilitar les seves dades personals als formularis d’aquest lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors. Tampoc podran facilitar dades d’altres membres de la unitat familiar sense el consentiment del titular de les dades de la unitat familiar.

Tipus i finalitats de la recollida i tractament de dades

La Fundació tracta diferents tipus de dades personals, que seran recollides, en termes generals, directament de la pròpia persona i en els moments que, en cada cas, corresponguin a les finalitats pròpies d’aquesta recollida:

 1. Dades d’alumnes: es recolliran i tractaran dades personals dels alumnes. Les dades personals dels alumnes són únicament tractades per al desenvolupament de les funcions educatives, docents i orientadores pròpies de CAMP JOLIU. D’acord a la normativa vigent, les dades personals que es poden sol·licitar per al compliment d’aquestes tasques educatives, docents i d’orientació són aquelles que fan referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització i a altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per la realització de les tasques esmentades.

Per aquesta recollida i tractament no es requereix cap consentiment previ, d’acord a la normativa vigent en matèria d’educació, sense perjudici que per informació i seguretat, en els documents d’inscripció i matriculació es recava per aquesta tasca de recollida i tractament, el consentiment exprés dels representats legals o tutors.

 1. Dades dels familiars: es recolliran i tractaran dades personals, tant dels familiars dels alumnes matriculats, com d’aquells familiars que en algun moment mostrin interès per la oferta educativa de CAMP JOLIU. Les dades personals dels familiars són únicament tractades amb finalitats administratives relacionades amb les tasques educatives, docents i orientadores. En el supòsit de familiars que hagin demanat informació sobre la oferta educativa de CAMP JOLIU, sense haver cursat tràmits de preinscripció o matrícula, les seves dades seran utilitzades, també exclusivament, per informar-los de les activitats que es desenvolupen; sempre que existeixi un consentiment previ, exprés, específic i informat a l’efecte
 2. Dades de treballadors: es recolliran i tractaran les dades personals dels treballadors/res de la Fundació, amb l’exclusiva finalitat de mantenir i gestionar les relacions laborals.
 3. Dades de tercers proveïdors: es recolliran i tractaran les dades personals d’aquelles persones o representats persones físiques de persones jurídiques que tinguin relacions professionals i/o de venta de productes i/o de prestació de serveis amb la Fundació, amb l’exclusiva finalitat de mantenir i gestionar les relacions comercials, i les obligacions legals derivades d’aquestes relacions.
 4. Dades de candidats a vacants laborals: es recolliran i tractaran les dades personals d’aquelles persones que, de manera voluntària o per una recerca pròpia de CAMP JOLIU, facin arribar els seus currículums, amb l’exclusiva finalitat de cobrir possibles vacants laborals (docents, administratives o de serveis).
 5. Dades de contacte: es recolliran i tractaran les dades personals d’aquelles persones que complementin els formularis de contacte que CAMP JOLIU té a la seva a disposició, amb l’exclusiva finalitat de gestionar i, en el seu cas, donar resposta a la consulta que es plantegi.
 6. Dades facilitades en els processos informatius del Canal Intern de Comunicació (CANAL DE COMUNICACIÓ CAMP JOLIU): es recolliran i tractaran les dades personals, en el cas de que es tracti de comunicacions nominalitzades (i no anònimes), fetes a través del Canal Intern de Comunicació, amb l’exclusiva finalitat d’indicar els processos d’assabentament, tramitació i decisió sobre les comunicacions informades al Canal.
 7. Imatges obtingudes de sistemes de videovigilància: es captaran i custodiaran amb la finalitat exclusiva de preservar la seguretat de les persones i béns i dintre del termes establerts en els articles 22 i 89 LOPD. En tot cas, i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, la ubicació de les càmeres amb els avisos informatius pertinents estarà degudament senyalitzat.

Tota persona de les esmentades té el dret de negar-se a facilitar les seves dades personals que se li requereixin; en aquest cas la manca d’aquestes dades podria fer impossible la subscripció i/o l’execució i/o l’exercici dels drets i obligacions de la relació contractual per la qual es sol·liciten les dades personals.

Temps de custodia de les dades de caràcter personal

En termes generals, les dades personals es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir, en cada cas, les finalitats de la recollida i, en tot cas, el temps legalment establert de conservació. Específicament:

 1. Les dades personals dels alumnes i dels expedients o qualsevol altra documentació acadèmica, tindran el termini d’arxiu i custòdia que, en cada moment, fixi la normativa autonòmica aplicable. D’acord a la normativa vigent formen part de l’expedient acadèmic de l’alumne/a “els resultats de l’avaluació, de les propostes de promoció i titulació i, si escau, de les mesures d’atenció a la diversitat adoptades, de les adaptacions curriculars significatives, del lliurament del certificat oficial sobre la seva escolaritat i el nivell d’adquisició de les competències bàsiques i un informe orientador sobre les seves opcions acadèmiques i professionals”. Tota aquella documentació que pugui adjuntar-se a l’expedient acadèmic de l’alumne i que no formi part específicament d’ell, serà destruïda per CAMP JOLIU en el moment que l’alumne/a compleixi el seu cicle formatiu i abandoni l’escola.
 2. Les dades personals dels familiars d’alumnes matriculats seran arxivades i custodiades pel temps necessari per atendre a les responsabilitats que emanin de la relació de prestació dels serveis educatius, docents i d’orientació que imparteix CAMP JOLIU. En el cas de familiars que hagin donat el seu consentiment exprés per rebre informació sobre les activitats, les seves dades personals seran tractades fins que revoquin aquest consentiment.
 3. Les dades personals dels treballadors de la Fundació i de tercers proveïdors seran arxivades i custodiades pel temps que durin cada una de les respectives relacions laborals i comercials; més aquell temps que legalment sigui necessari mantenir-la com a prova de l’existència i contingut d’aquestes relacions. En tot cas i respecte als treballadors, serà d’aplicació l’article 21.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social.
 4. Les dades personals de candidats a vacants laborals (o, en el seu cas, d’entrevistes realitzades en el sí de processos de selecció de personal) seran arxivades i custodiades per un període de dos (2) any, després del qual, de no haver estat seleccionat, seran eliminades dels sistemes informàtics i/o destruïdes físicament.
 5. Les dades de contacte seran arxivades i custodiades durant el temps que sigui necessari per evacuar les consultes que s’hagin formulat i per un període posterior d’un (1) any, després d’haver-se evacuat aquestes, seran eliminades dels sistemes informàtics i/o destruïdes físicament.
 6. Les dades facilitades en els processos informatius del Canal Intern de Comunicació seran eliminades dels sistemes informàtics i destruïdes físicament dintre dels terminis legals disposats a l’efecte conforme la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, a no ser que -també per prescripció legal- s’hagin de suprimir immediatament, sense que es procedeixi al seu registre i tractament. Les dades personals que siguin objecte de tractament es poden conservar únicament durant el temps imprescindible per finalitzar els processos informatius interns establerts del Canal Intern de Comunicació i el que, legalment, s’estableix per deixar constància de les comunicacions i continguts.
 7. Les imatges obtingudes de sistemes de videovigilància seran eliminades en el termini màxim d’un (1) mes des de que van ser captades, amb l’excepció que haguessin de ser conservades per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions; en els termes de la Llei Orgànica 3/2018 y el Reglament (UE) 2016/679.

 

En relació a la legitimació

Habilitació legal pel tractament de dades dintre de l’àmbit educatiu

La recollida, tractament i finalitats de les dades personals que es sol·licitin per CAMP JOLIU, tenen com a base legal, l’article 6 RGPD, que estableix que “1. El tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les condicions següents: a) l'interessat en va donar el consentiment per al tractament de les dades personals per a un o diversos fins específics; b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte on l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals; c) el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament; d) el tractament és necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física; e) el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; f) el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen”.

 

La recollida i tractament de les dades personals que tinguin categoria especial sempre estarà fonamentada en les circumstàncies de l’article 9 RGPD. S’entén per categoria especial les dades personals que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física.

La Disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que “Els pares o tutors i els propis alumnes hauran de col·laborar en l’obtenció de la informació a la qual fa referència aquest article. La incorporació d’un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre en el qual hagués estat escolaritzat amb anterioritat, en els termes establerts en la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, la informació a la qual es refereix aquest apartat serà l’estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, no podent tractar-se amb finalitats diferents de l’educatiu sense consentiment exprés”.

La legitimació per a la recollida i tractament de dades personals dels treballadors i de terceres persones proveïdores és el propi compliment de la relació contractual; sense perjudici que es recavi el consentiment previ, exprés i informat de l’interessat en la documentació que suporti aquestes relacions contractuals.

La legitimació per a la recollida i tractament de dades personals de les persones que entreguin o remetin currículums o de les persones que omplin els formularis de contacte és el consentiment previ, exprés i informat de l’interessat.

La legitimació per a la recollida i tractament de dades personals de les persones que es dirigeixen al Canal Intern de Comunicació (sempre que no s’hagi escollit per l’interessat, la possibilitat de fer-ho anònimament), és el compliment d’una obligació legal.

La legitimació per a la captació i tractament d’imatges obtingudes de sistemes de videovigilància prové de les disposicions legals que permeten la instal·lació de sistemes de càmeres i videocàmeres per preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

Cessió de dades personals pel compliment contractual en determinades activitats educatives, docents i d’orientació

En el cas de contractació de serveis prestats per entitats externes a CAMP JOLIU amb la finalitat de desenvolupar els serveis educatius, docents i d’orientació (activitats extraescolars, colònies, etc..), les dades personals dels alumnes podran ser comunicades a aquestes terceres entitats per tal de donar compliment a les sol·licituds d’aquest serveis realitzades per les famílies. En tot cas, en les convocatòries que es facin al respecte, s’nformarà al respecta, sense necessitat de recavar el consentiment exprés.

Consentiment previ i exprés per a la resta de finalitats

Per a qualsevol finalitat de recollida i tractament de les dades personals de persones incloses en la relació de les que en cada cas s’han indicat, es demana el consentiment previ, exprés, específic i informat de la persona afectada. En el cas dels alumnes se’ls hi demana directament a ells/elles si són majors de 14 anys i si, per llei o disposició administrativa o judicial, no requereixen de l’assistència dels representants legals o tutors); en cas contraria es demana autorització als representants legals o tutors.

 

En relació als destinataris; cessions de dades personals a tercers

Les dades personals es compartiran amb aquells treballadors de la Fundació que per raó de la seva feina docent, d’administració o de serveis hagin de tenir coneixement d’aquelles.

Tret del que s’ha indicat en l’apartat anterior (Cessió de dades personals pel compliment contractual en determinades activitats educatives, docents i d’orientació), només es cediran dades personals en aquells casos on existeixi una obligació legal de fer-ho. En aquests casos, els cessionaris de les dades solen ser Administracions Públiques que, per llei han de tenir accés a les dades personals en el marc de les seves competències (Departament d’Ensenyament, Mossos d’Esquadra, Fiscalia de Menors, Tribunals, Centre d’Atenció Primària, Centres sanitaris -en cas d’emergències-).

En el marc del Canal Intern de Comunicació Camp Joliu, les dades personals de les persones informants (sempre que no siguin comunicacions anònimes), podran ser informades a les corresponents Autoritats Judicials, al Ministeri Fiscal o a la Autoritat Administrativa competent en el marc d’una investigació penal o disciplinària. En el cas que no s’iniciï cap d’aquests procediments judicials o administratius, les dades personals no seran cedides.

En qualsevol altre cas s’estarà al que s’ha dit en l’apartat anterior (Consentiment previ i exprés per la resta de finalitats).

Les dades personals recollides poden ser allotjades en diferents plataformes informàtiques amb les que CAMP JOLIU ha signat o acceptat compromisos de confidencialitat, de manera que aquestes plataformes no poden fer un ús de les dades diferents a les finalitats necessaris per la prestació del servei. En alguns casos, aquestes plataformes poden ser gestionades per empreses amb seu fora de la UE (per exemple GSUITE de Google). En aquest cas abans cedir les dades personals, es demana el consentiment previ, exprés, específic i informat de la persona afectada o del seu representat legal o tutor.

La Fundació, en qualsevol de les cessions de dades personals que, en virtut de la present Política de Privadessa i Protecció de Dades Personals, es pogués produir, mantindrà els seus compromisos de compliment de les normatives legals i reglamentàries d’aplicació i de seguretat i d’aplicació de totes les mesures raonables tècniques per assegurar que els terces cessionaris mantinguin compromisos de confidencialitat i assegurament en quan a les dades personals cedides.

 

En relació a les categories de dades personals

CAMP JOLIU tractarà la següent tipologia de dades personals, en exercici de les seves activitats:

 • Dades identificatives i documents oficials (nom, cognoms, imatge, DNI/NIF/NIE, passaport, llibre de família, …).
 • Dades de contacte (domicili, població, telèfon, correu electrònic…).

En relació amb les comunicacions que CAMP JOLIU pugui fer mitjançant l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’informa que aquest podrà ser utilitzat per l’enviament comunicacions informatives, especifiques o generals, sobre les finalitats que, en cada cas, corresponguin

 • Dades bancàries (números de compte).
 • Dades acadèmiques (notes, qualificacions, etc. …).
 • Dades sensibles: eventualment i amb l’exclusiva finalitat de complir la funció educativa, docent i orientadora o per atendre una urgència, es podrà recollir i tractar dades personals més sensibles com les relacionades amb la salut de l’alumne (al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, informes psicopedagògics, informes mèdics, llibres de vacunació, etc. …) o les relacionades amb l’entorn social de l’alumne (membres de la unitat famíliar, ingressos, situacions familiars “conflictives”, (situacions d’exclusió social, maltractaments…).

 

En relació als drets de les persones físiques

Les persones a qui se’ls hi recullin i tractin les seves dades personals, tindran, en tot moment, els drets que la normativa d’aplicació concedeix i, en el seu cas:

 1. Dret d’accés a les seves dades personals.
 2. Dret de rectificació de les seves dades personals.
 3. Dret de retirar, en qualsevol moment, el consentiment del tractament de les seves dades personals.
 4. Dret de supressió de les seves dades personals (dret a l’oblit).
 5. Dret de limitació del tractament de dades personals.
 6. Dret d’oposició al tractament de dades personals.
 7. Dret a ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als seus drets.
 8. Dret a la portabilitat.
 9. Dret de presentació d’una reclamació o un escrit per a la tutela dels seus drets davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es) o davant l’Agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís. A la Comunitat Autònoma de Catalunya es l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1er – 1a 08008 Barcelona, telèfon +34-935-52-78-00 i correu electrònic www.apdcat.gencat.cat).

Qualsevol dels drets esmentat en les lletres a) a h) podrà ser exercit dirigint-se a

FUNDACIÓ ESCOLES FAMILIARS RURALS DELS PENEDES - PROEDUCA

Delegat Protecció de Dades

Carretera N-340, Km 1202, 43720 L’Arboç, Tarragona

34+ 97.767.01.02

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)